สรุปข้อมูลความช่วยเหลือประชาชน

euro

งบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

1,383,814,361 บาท

group

จำวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

17,960,506 คน

home

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ

6,918,253 ครัวเรือน

group

ภาพรวมประเทศ-จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ


book

รายงานข้อมูลจำนวนประชาชน/ครัวเรือน ที่ได้รับความช่วยเหลือด้าน 10 จังหวัดสูงสุด