สรุปข้อมูลความช่วยเหลือประชาชน

euro

งบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

2,534,260,034 บาท

group

จำวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

28,515,517 คน

home

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ

11,742,514 ครัวเรือน

group

ภาพรวมประเทศ-จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ


book

รายงานข้อมูลจำนวนประชาชน/ครัวเรือน ที่ได้รับความช่วยเหลือด้าน 10 จังหวัดสูงสุด