สรุปข้อมูลความช่วยเหลือประชาชน

euro

งบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

2,457,426,182 บาท

group

จำวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

28,141,690 คน

home

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ

11,488,580 ครัวเรือน

group

ภาพรวมประเทศ-จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ


book

รายงานข้อมูลจำนวนประชาชน/ครัวเรือน ที่ได้รับความช่วยเหลือด้าน 10 จังหวัดสูงสุด